ျမန္မာစာ သမၼာက်မ္း 
  Download
  - "Win Burmese" font.   

 
 Ww_burn_.ttf    ww_burn0.ttf    ww_burn1.ttf   
 
 ေဇာ္ဂ်ီေဖာင့္ကို Oct-2008 စတင္သံုးပါတယ္။
 
Download  zawgyi1.ttf
                  ZawgyiOne20071230.ttf

  Credit to ZawGyi Team (Font)  and  
  KaNaung Team (Converter)

English Bible Download
    

MP3 Bible  http://kjvmp3.com/kjvmp3.html


Hymn (400+) U Naw Church  (MS Word -WinBurmese Font)

 


Catholic.Bible
  
DOWN LOAD 7mB

WinBurmese.Standalone
Bible (without internet)
5MB
ျမန္မာစာ-က်မ္းစာ (ေဇာ္ဂ်ီေဖာင့္)