သမၼာက်မ္းစာေလ့လာနည္း ( How to Study the Bible )
   သမၼာက်မ္းစာသည္ စာအုပ္အားလံုးအနက္ အထြ႗္အထိပ္ (အျမင့္ျမတ္ဆံုးေသာ) ျဖစ္ေသာစာအုပ္ေပတည္း။ ဘုရားသခင္ ကိုယ္ေတာ္တိုင္ လူသားတို ့ကို အမိန္ ့ရွိေတာ္မူေသာစာအုပ္ျဖစ္၏။ ျမင့္ျမတ္သန္ ့ရွင္းေသာ ညြန္ၾကားမွုကို ေပးသည့္ စာအုပ္လည္းျဖစ္သည္။ ၀မ္းနည္းခ်ိန္၌ ႏွစ္သိမ့္မွဳကို ၄င္း၊ စိတ္ရွဳပ္ေထြးေနသည့္အခါ၌ လမ္းညြန္မွဳေပးျခင္း၊ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးျခင္း၊ အျပစ္မ်ားအတြက္ ဆိုဆံုးမျခင္းႏွင့္ ကြ်ႏိုပ္တို ့လိုအပ္သည့္ အရာမ်ားကို ေန ့စဥ္လွ်ို ့ေဆာ္ေပးလွ်က္ရွိသည္။

   သမၼာက်မ္းစာသည္ စာအုပ္တအုပ္တည္းသာမဟုတ္။ စာအုပ္ေပါင္းခ်ဳပ္တအုပ္ျဖစ္ျပီး စာေပရသမ်ိဳးစံုႏွင့္ ျပည့္လ်က္ရွိသည္။ သမိုင္း ရာဇ၀င္အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ ကဗ်ာ၊ လကၤာ၊ အထုပၸတိ၊ ၾကိဳတင္ေဟာၾကားခ်က္မ်ား၊ ဒႆနေဗဒ၊ သိပၸံႏွင့္ စိတ္၀ိညာဥ္ လ်ိဳ ့ေဆာ္မွဳ ရေစေသာ စာေပရသမ်ား ပါ၀င္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ထို ့ေၾကာင့္ က်မ္းစာ တအုပ္လံုးကိုေသာ္၄င္း၊ အခ်ိဳ ့အပိုင္းမ်ားကို ၄င္း၊ ဘာသာစကား အမ်ိဳးေပါင္း ၁၂၀၀ ထက္မက ဘာသာျပန္ဆိုထားျပီး၊ ႏွစ္စဥ္ေရာင္းခ်ရေသာ လံုးခ်င္းစာအုပ္မ်ားအနက္ အေရအတြက္ အမ်ားဆံုးေရာင္းရေသာ စာအုပ္တအုပ္လည္း ျဖစ္သည္။

   လူၾကီး လူငယ္မေရြး ေမးေနၾကေသာ ၾကီးမားသည့္ ေမးခြန္းမ်ား၏ စစ္မွန္ေသာ အေျဖမ်ားကို သမၼာက်မ္းစာ ကသာလ်င္ ေပးနိဳင္စြမ္းရွိ၏။ ဤေမးခြန္းမ်ားမွာ ကြ်ဳႏိုပ္သည္ မည္သည့္ေနရာက လာသနည္း။   မည္သည့္ေနရာသို ့ သြားမည္နည္း။ အဘယ့္ေၾကာင့္ ဤေလာကမွာ ရွိေနပါသနည္း။  သမၼာတရားကို မည္သို ့သိနိဳင္သနည္း။ ဟူေသာ ေမးခြန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ သမၼာက်မ္းစာသည္ ဘုရားသခင္၏ စစ္မွန္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ဖြင့္ျပသည္။ လူသားတို ့၏ ရင္ဆိုင္ရသည့္ အျပစ္က်ဴးလြန္ျခင္း ႏွင့္ အျပစ္ေၾကာင့္ ခံစားရသည့္ ျပႆနာအေၾကာင္းရင္းမ်ားကို ရွင္းထားေသး၏။

   သမၼာက်မ္းစာ တအုပ္လံုး၏ ၾကီးျမတ္ေသာ အေၾကာင္းရင္းမွာ သခင္ခရစ္ေတာ္ အေၾကာင္းႏွင့္ လူသားတို ့ ကယ္တင္းျခင္း ရရန္အတြက္ သခင္ေယရွဳ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေပတည္း။ ခရစ္ေတာ္၏ အေၾကာင္းႏွင့္ သူ၏ အမွဳေတာ္အေၾကာင္းမ်ားကို ဂတိေတာ္ထားရွိျခင္း၊ ၾကိဳတင္ ေဟာေျပာထားျခင္း၊ ပံုေတာ္ထားျခင္းတိုကို ဓမၼေဟာင္းက်မ္းမ်ားတြင္ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ နိမိတ္ လကၡၥဏာ အဖံုဖံုျဖင့္ ေတြ ့ျမင္ရသည္။ ခရစ္၀င္က်မ္းမ်ားတြင္လည္း သခင္ခရစ္ေတာ္၏ သမၼတရားႏွင့္ ေကာင္းျမတ္မွဳကို ေဘာ္ထုတ္ထားေသးသည္။ ၾသ၀ါဒ စာမ်ားတြင္လည္း ခရစ္ေတာ္၏ ေသျခင္းႏွင့္ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းအေၾကာင္းကို ရွင္းျပထားသည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ ေနာက္တဖန္ ဘုန္းအသေရ ထြန္းေတာက္စြာျဖင့္ ျပန္လာမည့္အေၾကာင္းကို ဗ်ာဒိတ္က်မ္းက ၾကိဳတင္ေဟာၾကားထား၏။ ဘုရားသခင္ထံေတာ္မွ ေရးသားထားေသာ ႏွဳတ္ကပတ္ေတာ္ျဖစ္သည့္ ဤသမၼာက်မ္းစာ၏ မဟာတာ၀န္တရပ္မွာ သခင္ေယရွဳတည္းဟူေသာ အသက္ရွင္လွ်က္ရွိသည့္ ႏွဳတ္ကပတ္ေတာ္ကို ထုတ္ေဇၚရန္ ျဖစ္ေပသည္။
   ေဒါက္တာ ေ၀းလ္ဘာအမ္။ စမစ္သ္ (
Dr. Wilbur M. Smith) က သမၼာက်မ္းစာဖတ္ရွဳ ့ေလ့လာျခင္းျဖင့္ ရရွိေသာ အေၾကာင္းရင္း ၇ ခ်က္ကို တင္ျပထားသည္။
၁၊ သမၼာက်မ္းစာသည္ ကြ်ႏိုပ္တို ့၏ အျပစ္ကို ေဘာ္ထုတ္ျပီး စီရင္ခ်က္ခ်သည္။
၂၊ သမၼာက်မ္းစာသည္ ကြ်ႏိုပ္တို ့ကို ညစ္ညမ္းေသာ အျပစ္မ်ားမွ ေဆးေၾကာသန္ ့စင္ျခင္းျဖင့္ ကူညီေထာက္မသည္။
၃။  သမၼာက်မ္းစာသည္ ကြ်ႏိုပ္တို ့ကို ခြန္အားေပးသည္။
၄။ သမၼာက်မ္းစာသည္  မည္သည့္အရာကိုလုပ္ရမည္ကို လမ္းညြန္ေပး၏။ (ဦးေဆာင္လမ္းညြန္သည္။)
၅။ သမၼာက်မ္းစာသည္ ကြ်ႏိုပ္တို ့အျပစ္ကို ေအာင္နိဳင္ရန္ ထား (ဓါး) ကိုေပးေတာ္မူ၏။
၆။ သမၼာက်မ္းစာသည္ ကြ်ႏိုပ္တို ့၏ ဘ၀အသက္တာကို သီးပြင့္ရန္ (အက်ိဳးရွိစြာ ေလွ်ာက္လွမ္းနိဳင္ရန္) ျပဳလုပ္ေပးသည္။
၇။ သမၼာက်မ္းစာသည္ ကြ်ႏိုပ္တို ့အား ဆုေတာင္းႏိုင္ေသာ စြမ္းအားကို ေပး၏။

   သမၼာက်မ္းစာကို ေလ့လာရန္ စာေပက်မ္းဂန္စု (
a whole library of books ) တခုလံုး မလိုပါ။ သမၼာက်မ္းစာကပင္ ေ၀ဖန္သံုးသပ္၍ ေဘာ္ျပျခင္း၊ အနက္အဓိပၸါယ္ကို ဖြင့္ဟျခင္းတို ့ကို လုပ္ေဆာင္ေပးေလသည္။ ဤက်မ္းစာအုပ္တြင္ ေဘာ္ျပထားေသာ လမ္းညြန္မွဳ အကူအညီမ်ားအားျဖင့္ က်မ္းစာကို သက္ဆံုးတိုင္ေအာင္ ေလ့လာနိုဳင္မည္ ျဖစ္သည္။


၁။ သမၼာက်မ္းစာကို ကိုယ္တိုင္ေလ့လာျခင္း ( Personal Bible Study)
  က။ က်မ္းစာေလ့လာျခင္းအားျဖင့္ ဘုရား၀တ္ျပဳျခင္း ( Devotional Bible Study )
      က်မ္းစာကို ေလ့လာျခင္းသည္ ဦးတည္ခ်က္မဟုတ္ပဲ ဘုရားသခင္ကိုသိျပီး အလိုေတာ္ကိုလက္ခံလိုက္နာရန္ ဦးတည္ျခင္းျဖစ္သည္။ ထို ့ေၾကာင့္ ၀ိညာဥ္ခြန္အားရရန္ က်မ္းစာေလ့လာျခင္းကို သိပၼံပညာရွင္။ ေဆးဆရာ၀န္ျဖစ္သူ (Dr. Howard A. Kelly) က ဆုေတာင္းျခင္းျဖင့္။ အေသအခ်ာ ဂရုစိုက္၍ ေန ့စဥ္ဖတ္ျခင္းျဖင့္ စာမ်က္ႏွာမ်ားမွ မိမိစိတ္ႏွလံုးထိ ထင္ဟတ္ဖတ္ရွုေလ့လာရသည္ ဟု ေျပာဖူးသည္။ သမၼာက်မ္းစာဖတ္ရွုရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳသည့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို ေဖၚျပပါမည္။
      (၁) က်မ္းစကဖတ္ျခင္းကို ဆိုေတာင္းျခင္းျဖင့္ အစျပဳပါ  (ဆာ ၁၁၉း၁၈၊  ေယာ ၁၆း ၁၃ - ၁၅)
      (၂) ဖတ္ခဲ့ေသာက်မ္းပိုဒ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္သည့္ ေအရးပါေသာအခ်က္မ်ားကို မွတ္စုေရးထားပါ။ဤအတြက္ မွတ္စုစာအုပ္ကေလး တအုပ္ထားသည့္ပါသည္။
      (၃) အခန္းၾကီး (Chapter) တခုေသာ္၄င္း၊ ႏွစ္ခု သံုးခုကို၄င္း အခ်ိန္ယူ ေျဖးေျဖးခ်င္းဖတ္ပါ။ သို ့မဟုတ္ အပိုဒ္ တပိုဒ္ကိုပဲ ဖတ္လိုလ်င္ ဖတ္ပါ၊ ဖတ္ျပီးလ်င္ က်မ္းပိုဒ္ အဓိပၼါယ္ ဘာလဲဆိုသည္ကို မိမိကိုယ္ ျပန္ေမးခြန္းထုတ္ပါ၊ ထို ့ေနာက္ တဖန္ ျပန္ဖတ္ပါ။
     (၄) က်မ္းစာ၏ အခန္းၾကီးတခုလံုး သို ့မဟုတ္ က်မ္းပိုဒ္၏ စစ္မွန္ေသာ အဓိပၼါယ္ကိုရွာနိဳင္ရန္ အေထာက္အကူျပဳမည့္ ေဘာ္ျပပါ ေမးခြန္းမ်ားကို မိမိကိုယ္ကို မိမိေမးပါ။ ထို ့ေႏွာက္ အေျဖမ်ားကို မွတ္စုစာအုပ္တြင္ ေရးခ်ပါ။  (က) ဤက်မ္းပိုဒ္၏ အဓိကအခ်က္ကား အဘယ္နည္း။ (ခ) ဤက်မ္းပိုဒ္တြင္ မည္သည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ေဘာ္ျပသနည္း။ မည္သူက ေျပာေနသနည္း။ မည္သူ ့ကို ေျပာေနသနည္း။ မည္သူက သက္၀င္လွဳပ္ရွားေနပါသနည္း။  (ဂ) ဤက်မ္းပိုဒ္၏ အဓိကက်မ္းခ်က္ကား အဘယ္နည္း။ (ဃ) ဤက်မ္းပိုဒ္သည္ သခင္ခရစ္ေတာ္အေၾကာင္းကို ကြ်ႏိုပ္အား အဘယ္သို ့ သြန္သင္ေနပါသနည္း။ (င) ဤက်မ္းပိုဒ္တြင္ ကြ်ႏိုပ္၀န္ခ်ေတာင္းပန္ရမည့္ အျပစ္မ်ိဳးကို ေဘာ္ျပထားပါသလား။ (စ) ဤက်မ္းပိုဒ္တြင္ ကြ်ႏ္ုပ္ နာခံရမည္း အမိန္ ့ေတာ္ တခုခု ပါ၀င္ပါသလား။ (ဆ) ကြ်ႏ္ုပ္အတြင္ ဂတိေတာ္တခုခုကို ေပးေနပါသလား (ဇ) ကြ်ႏ္ုပ္လိုက္နာဖို ့ ညြန္ၾကားခ်က္တခုခု ပါ၀င္ပါသလား၊
    (၅) ၀ိညာဥ္ေရးရာ ေန ့စဥ္မွတ္တမ္း (Spiritual diary) စာအုပ္တအုပ္ထားပါ၊ ေန ့စဥ္ ဘုရားသခင္က မိမိအား က်မ္းစာမွ တဆင့္ ဘာေျပာေနသည္ကို ေရးမွတ္ပါ၊
   (၆) သမၼာက်မ္းစာမွ က်မ္းခ်က္မ်ားကို အလြတ္က်က္ပါ၊ အသက္ၾကီး၍ အလြတ္မက်က္နိဳင္ေတာ့ဘူးဟု မထင္ပါႏွင့္။ စကၠဴကပ္ျပားေလးမ်ားတြင္ က်မ္းခ်က္မ်ားကိုတဖက္။ က်မ္းကိုးမ်ား (Reference) မ်ားကိုတဖက္ေရးထားပါ။ ၄င္းတို ့ကို ဘယ္သြားသြားထည့္ယူသြားျပီး ရထားေစာင့္ေနစဥ္ျဖစ္ေစ၊ တဦးတေယာက္ကို ေစာင့္ေနစဥ္ျဖစ္ေစ၊ အခ်ိန္ရတိုင္း ျပန္၍ စစ္ေဆး က်က္မွတ္နိဳင္ပါသည္။   အေကာင္းဆံုးနည္းတနည္းမွာ ညအိပ္ယာမ၀င္ခင္ မိနစ္အနည္းငယ္ ဘုရားသခင္က်မ္းပိုဒ္မ်ားကို စဥ္းစားလ်င္ အိပ္ခ်ိန္၌ မသိစိတ္ (subconscious) မွ၄င္း။ က်မ္းပိုဒ္မ်ားကို မွတ္မိနိဳင္စြမ္းေပးလိမ့္မည္။ 
    (၇) ဘုရားသခင္၏ ႏွုတ္ကပတ္ေတာ္ကို နာခံပါ။ ရွင္ေပါလုက တိေမာေသကို မိန္ ့မွာသကဲ့သို ထိုက်မ္းစာရွိသမ်ွသည္ ဘုရာသခင္မွဳတ္သြင္းေတာ္မူေသာအားျဖင့္ျဖစ္၏  ၂တိ ၃း၁၆။ ထို ့ေၾကာင့္ ႏွုတ္ကပတ္ေတာ္ကို နာရံုမွ်သာ ျပဳေသာသူမဟုတ္၊ တရားကိုက်င္ေသာသူ ျဖစ္ၾကေလာ့၊  ဟု မိန္ ့မူထားသည္။  ယာ ၁ း ၂၂
   (၈) ဒုတိယကမၻာစစ္မျဖစ္မွီေလးတြင္ Navigators အသင္းအဖြဲ ့တခုကို အမ်ိဴးသားတစုမွ ဖြဲ ့ထားသည္၊ က်မ္းစာေလ့လာျခင္းကို အားေပးရန္ျဖစ္သည္။ ဤအဖြဲ ့မွ ပံုစံတရပ္မွာ  (က) ဆုေတာင္းျပီးေသာအခါ ပဌမအၾကိမ္ တြင္ က်မ္းပိုဒ္ကို ေျဖးေျဖးႏွင့္ အသံမထြက္ပဲ ဖတ္ပါ။ ေနာက္တၾကိမ္း ဖတ္ရာတြင္ အသံထြက္ဇတ္ပါ။  (ခ) မွတ္စုစာအုပ္ၾကီးတအုပ္တြင္ စာမ်က္ႏွာတခုစီတြင္ ေကာ္လံမ်ားခ်ျပီး ေဘာ္ျပပါ ေခါင္းစဥ္မ်ားကို ေကာ္လံအလိုက္ အခန္းၾကီးေခါင္းစဥ္၊ အဓိက က်မ္းခ်က္၊ ထူးျခားေသာ သမၼာတရား အျပန္အလွန္က်မ္းညႊန္း၊ က်မ္းပိုဒ္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ အခက္အခဲမ်ား၊ သင့္အတြက္ မည္သို႔အသံုးက်ပံု၊ က်မ္းပိုဒ္၏ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ သို႔မဟုတ္ ေက်ာရိုးအခ်က္အလက္မ်ား (outline) ဟူ၍ ေကာ္လံတခုစီတြင္ မိမိႏွစ္သက္ေသာအခ်က္မ်ားကို ေရးမွတ္ထားပါ။
   ဤေလ့လာနည္းအားလံုးကို တၾကိမ္အတြင္း အသံုးျပဳရန္ မၾကိဳးစားပါႏွင့္။ တခုျပီးမွ တခု ေျဖးေျဖးျခင္းအသံုးျပဳပါ။ မိမိႏွင့္ကိုက္ညီမည္ထင္သည့္ ေလ့လာနည္းမ်ား အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ပါ။ သင္၏အရင္ သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာသူမ်ား ေလ့လာသကဲ့သို႔ ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ဖတ္ရႈေလ့လာေလေလ ပို၍ ဖတ္ခ်င္ေလေလျဖစ္မည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သမၼာက်မ္းစာ၏ အမွန္တရားမ်ားကို ပို၍ ေလးေလးနက္နက္ေလ့လာလိုသူမ်ားအတြက္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို ေအာက္တြင္ ေဖၚျပထားသည္။


   ခ။ သမၼာက်မ္းစာဆိုင္ရာ အသိပညာအတြက္ ေလ့လာျခင္း
 ( Study for Bible Knowledge )
    - အခန္းၾကီးလိုက္ က်မ္းစာေလ့လာျခင္း (
Bible Study by Chapters )
    - အပိုဒ္လိုက္ သမၼာက်မ္းစာေလ့လာျခင္း  (
Bible Study by Paragraphs )
    - က်မ္းခ်က္မ်ားအလိုက္ က်မ္းစာေလ့လာျခင္း (
Bible Study by Verses )
    - က်မ္းတေစာင္းခ်င္းအလိုက္ သမၼာက်မ္းစာေလ့လာျခင္း (
Bible Study by Books )
    - စကားလံုးမ်ားအလိုက္ သမၼာက်မ္းစာေလ့လာျခင္း (
Bible Study by Words )
    - အထုပၼတိအားျဖင့္ သမၼာက်မ္းစာေလ့လာျခင္း (
Bible Study by
Biographies )
    သမၼာက်မ္းစာကို ေလ့လာရာ၌ တန္ဘိုးရွိေသာနည္းလမ္းေျမာက္မ်ားစြာရွိသည္။ က်မ္းစာကို အေ၀းၾကည့္မွန္ေျပာင္းႏွင့္ ေလ့လာသကဲ့သို႔ က်မ္း (စာေစာင္) တုိင္းတြင္ ၾကီးျမတ္ေသာ အမွန္တရားမ်ား ေပၚလြင္ေနသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ အႏုစိတ္ မွန္ဘီလူးႏွင့္ ၾကည့္သကဲ့သို႔ က်မ္းစာကိုေလ့လာရာ၌ ၀ိညာဥ္ေရးႏွင့္ဆိုင္ေသာ ၾကြယ္၀မႈတို႔၏ ဆန္းၾကယ္ေသာ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္တို႔ကို ရွာေဖြႏိုင္သည္။ သမၼာက်မ္းစာကို ပို၍ ေလးေလးနက္နက္ ေလ့လာလိုလွ်င္ လက္ေတြ႔အရ ထိေရာက္ေသာနည္းလမ္းမ်ားစြာကို ဤအပိုင္းတြင္ ေဘာ္ျပထားသည္။ အေရးၾကီးဆံုးအခ်က္မွာ စနစ္က်ေသာနည္းျဖင့္ တေသြမတိမ္း က်မ္းစာကိုေလ့လာရန္ျဖစ္သည္။

နိဂုံး
သမၼာက်မ္းစာကို ေလ့လာေသာ အျခားနည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိပါေသးသည္။ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေလ့လာျခင္း။ လူမူေရးဆိုင္ရာ ေလ့လာျခင္း။ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ ေလ့လာနည္း။ အေတြးအေခၚဆိုင္ရာ ေလ့လာနည္း အစရွိသည္တို႔ျဖစ္သည္။ အထက္တြင္ေဖၚျပထားေသာ က်မ္းစာေလ့လာနည္းအားလံုးကို အသံုးျပဳပါ။ နည္းတမ်ိဳးကိုသာ စြဲ၍ မသံုးပဲ ျငီးေငြ႔ျခင္းကင္းရန္ နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကို လွည့္၍ အသံုးျပဳၾကည့္ပါ။
  သမၼာက်မ္းစာ ေလ့လာျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ ထာ၀ရမွန္ကန္သည့္အေၾကာင္း၊ ကိုယ္တိုင္လက္ေတြ႔ သိရွိႏိုင္ျပီး ၄င္းတို႔ကို လိုက္နာျခင္းအားျဖင့္ မိမိ၏ ဘ၀အသက္တာတြင္ ေကာင္းၾကီးမဂၤလာကို ခံစားႏိုင္ၾကမည္ျဖစ္သည္။

        ----------------------------

၂၊ မိသားစုသမၼာက်မ္းစာေလ့လာျခင္း ( Family Bible Study )
    ခရစ္ယာန္ အိမ္ေထာင္တခုတြင္ မိသားစု ၀တ္ျပဳျခင္းပလႅင္ထက္ ပို၍ အေရးပါေသာအရာမရွိေပ။ မိသားစုအားလံုး အိမ္တြင္ရွိစဥ္ မိခင္ (သို ့မဟုတ္) ဖခင္ က ၀တ္ျပဳျခင္းႏွင့္ ႏွုတ္ကပတ္ေတာ္ကို ဖတ္ျခင္းျဖင့္ ဦးေဆာင္ရန္ျဖစ္သည္။ အရိုးဆံုး အလြယ္ကူဆံုးမိသားစု ၀တ္ျပဳျခင္းမွာ ဓမၼသီခ်င္းသီဆိုျခင္း၊ မိသားစု၀င္တဦးမွ အဖြင့္ ဆုေတာင္းျခင္း။ သမၼာက်မ္းစာကို အက်ဥ္းခ်ံဳး ေလ့လာျခင္း ႏွင့္ မိသားစု၀င္တဦးမွ အပိတ္ ဆုေတာင္းျခင္းတို ့ျဖစ္သည္။  ခက္ခဲနက္နဲေသာ က်မ္းပိုဒ္မ်ားကိုေရွာင္ျပီး လူတိုင္းစိတ္၀င္စားဖြယ္ ပံု၀တၱဳ၊ အံ့ၾသဖြယ္ရာ၊ ေယရွုလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား က်မ္းတိုတိုေလးမ်ားကိုေရြးခ်ယ္ေဆြးေႏြးရန္ျဖစ္သည္။ က်မ္းတခု ဥပမာ ေမာေရွ အသက္သာကို အခန္းဆက္အျဖစ္ တပတ္လံုး ေလ့လာနိဳင္ပါသည္။
  

      ----------------------------

၃။ သမၼာက်မ္းစာ၏ အနက္ အဓိပၼါယ္ ေကာက္ႏွဳတ္ရန္ အေျခခံမူမ်ား ( Principles of Bible Interpretation )
   (၁) သမၼာက်မ္းစာသည္ ဘုရားသခင္၏ မမွားနိဳင္ေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္မွဳတ္သြင္းေပးေသာ ႏွဳတ္ကပတ္ေတာ္ျဖစ္သည္ကို အစဥ္သတိရပါ၊ သမၼာက်မ္းစာတြင္ အမွားလံုး၀မရွိ။ ဘုရားသခင္က သင့္ကိုသိေစလိုေသာအရာမ်ား၊ သိရန္လိုအပါေသာ ကယ္တင္ျခင္းအေၾကာင္းႏွင့္ ခရစ္ယာန္အသက္တာကို က်မ္းစာတြင္ မြတ္ဆိုထားသည္။

   (၂) အနက္အဓိပၼါယ္ေကာက္ရန္ အျခားမူတခုမွာ သမၼာက်မ္းစာကို အဓိပၼါယ္ေကာက္သည့္အခါ ရာဇ၀င္ေနာက္ခံသေဘာကို အေလးေပးရန္လိုပါသည္။ ဤေနာက္ခံသေဘာကို ရွဳေထာင့္ (၃)မ်ိဳးမွ ေလ့လာရမည္ျဖစ္ပါသည္။
        (က) က်မ္းျပဳသူ၏ ဘ၀အေျခအေနကို ေလ့လာပါ။ ဗ်ာဒိတ္က်မ္းကိုေလ့လာလိုလ်င္ ထိုအခ်ိန္ကာလတြင္ ရွင္ေယာဟန္သည္ မည္သည့္ေနရာ၌ ေရာက္ေနသည္၊ ဤဆန္းၾကယ္ေသာ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ကို ဘုရားသခင္မွေပးေသာအခါ ရွင္ေယာဟန္ ဘာလုပ္ေနသည္ကို နားလည္ထားရန္ အေရးၾကီးေပသည္။ (ဗ်ာဒိတ္ ၁း ၁ - ၁၀ ကိုၾကည့္ပါ၊)
        (ခ) ဒုတိယ ရွုေထာင့္မွာ ေရးထားေသာ အေၾကာင္းအရာ (သို ့မဟုတ္) အျဖစ္အပ်က္မ်ားသည္ မည္သည့္တိုင္းျပည္တြင္ ျဖစ္ပ်က္သည္၊ ထိုတုိင္းျပည္၏ ယဥ္ေက်းမွဳ ဓေလ့ထံုးစံမ်ားကို နားလည္ရန္ ေလ့လာရမည္ျဖစ္သည္။ ဥပမာ ရုသ ၀တၱဳကို နားလည္ရန္ ထိုတိုင္းျပည္တြင္ မုဆိုးမမ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္ေသာ ဓေလ့ထံုးစံမ်ား၊ ပစၥည္းဥစၥာပိုင္ဆိုင္မွဳ စသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေလ့လာရန္ အေရးၾကီးပါသည္။ ဤအေၾကာင္းအေရာႏွင့္ပတ္သတ္၌ ၀တ္ျပဳရာက်မ္း (၂၅) ႏွင့္ တရားေဟာရာက်မ္း (၂၅) တို ့တြင္ ေဖၚျပထားပါသည္။
       (ဂ) တတိယ ရွဳေထာင့္မွာ က်မ္းစာကိုေလ့လာရာ၌ ထိုအခ်ိန္ကာလက တကယ္ျဖစ္ျပက္ခဲ့ေသာ သမိုင္းအေျခအေနႏွင့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားေပၚမူတည္၍ အနက္အဓိပၼါယ္ေကာက္ရန္ျဖစ္သည္။ ဥပမာ ခရစ္၀င္က်မ္းမ်ားကိုေလ့လာသည့္အခါ အေရးၾကီးသည့္အခ်က္မွာ ထိုအခ်ိန္က ပါေလတိနျပည္နယ္ တ၀ွမ္းလံုးရွိ ယုဒလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ေရာမအင္ပါယာ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မွဳေအာက္တြင္ အဖိႏွိပ္ခံေနရသည္ကို နားလည္ထားရန္လိုအပ္သည္။

  (၃) က်မ္းတေစာင္လံုး၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ တင္ျပခ်က္အရ က်မ္းစာကို အနက္ေကာက္ရန္ျဖစ္သည္၊ က်မ္းတိုင္းတြင္ တိက်ေသာရည္ရြယ္ခ်က္ရွိၾကသည္။ ဥပမာ - ရွင္ေယာဟန္ၾသ၀ါဒစာ ပဌမေစာင္ သည္ ခရစ္ယာန္မ်ားအတြင္သာ ေရးထားသည္ကို သတိျပဳရန္ အေရးၾကီးေပသည္။ (၁ေယာ၅း၁၃)

   (၄) အနက္အဓိပၼါယ္ဖြင့္ရာတြင္ အေရးၾကီးေသာမူတခုမွာ က်မ္းခ်က္တခုတြင္ပါ၀င္ေသာက်မ္းပိုဒ္မ်ား၏ ေရွ ့ေနာက္ အေၾကာင္းအရာ ( Context )  ေပၚမူတည္၍ အနက္ေကာက္ရန္ျဖစ္သည္၊ ဥပမာ ဆာလံ ၁၄း၁ တြင္ ဘုရားသခင္မရွိ ဟုေဖၚျပထားေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္  မိုက္ေသာသူသည္ ထင္တတ္သည္ ကို ဖတ္မွသာ အဓိပၼါယ္အတိအက် ေပၚလြင္လာမည္ျဖစ္သည္။

  (၅) စကားလံုး. ဆိုလိုရင္းကို အဓိပၼါယ္ေပၚ မူတည္၍လည္း အနက္အဓိပၼါယ္ကို ေကာက္ယူပါ။ ဥပမာ - ဆုေတာင္းျခင္း  (Prayer) ၾကားခံဆုေတာင္းျခင္း (Intercession) အသနားခံ၍ တိက်ေသာ ေတာင္းေလ်ာက္ျခင္း (supplication) အစရွိေသာ စကားလံုးမ်ား၏ အဓိပၼါယ္ အနည္းငယ္စီ ျခားနားသကဲ့သို ့ျဖစ္သည္။

  (၆) သမၼာက်မ္းစာ၏ အနက္အဓိပၼါယ္ကို ေကာက္ႏွုတ္သည့္အခါ ေဘာ္ျပပါအေၾကာင္းအေရာႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အျခားက်မ္းပိုဒ္မ်ားအာျဖင့္လည္းေကာင္း၊ က်မ္းစာတအုပ္လံုး၏ ဆိုလိုရင္းအေၾကာင္းအရ ေလ့လာျပီး အဓိပၼါယ္ကို ေကာက္ရမည္၊
 

   က်မ္းစာကို ဖတ္လွ်င္ ဘုရားသခင္မွ လူသားတို႔ ကယ္တင္ျခင္းရဘုိ႔ရန္ ေပးထားေသာ နည္းလမ္းကို က်မ္းစာအစမွ အဆံုးအထိ ထုတ္ေဖၚေျပာဆိုထားသည္ကို နားလည္လာလိမ့္မည္။ နားလည္ရန္ ခက္ခဲေသာ က်မ္းပိုဒ္မ်ားကို ေတြ႔ေသာအခါ က်မ္းစာ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ျခံဳငံု၍ ျမင္တတ္ရမည္။ ဥပမာ - ဓမၼေဟာင္းက်မ္းတြင္ ေဘာ္ျပထားေသာ သားေကာင္ယာဇ္မ်ားသည္ ကားတိုင္ေပၚတြင္ ခရစ္ေတာ္ အေသခံျခင္းျဖင့္ ျပည့္စံုျခင္းသေဘာကို ပံုေဘာ္ေပးျခင္းကို ဆိုလိုသည္။

   ဤ လြယ္ကူေသာနည္းမ်ားျဖင့္ က်မ္းစာကို ဖတ္ရွုေလ့လာလ်င္ မွားယြင္းစြာ နားလည္မွဳမ်ားႏွင့္ တဘက္စြန္းက်နားလည္မွဳမ်ားမွ ကင္းေ၀းေစမည္။ ထို ့အျပင္ ဘုရားသခင္ႏွုတ္ကပတ္ေတာ္တြင္ ပါရွိေသာ ခက္ခဲနက္နဲသည့္ က်မ္းပိုဒ္မ်ား၏ သြန္သင္မွဳမ်ားကို မွန္မွန္ကန္ကန္ နားလည္နိဳင္ရန္ အေထာက္အကူေပးေပလိမ့္မည္၊
 


သမၼာက်မ္းစာ မာတိကာ
၁၊ သမၼာက်မ္းစာေလ့လာနည္း
၂။ အသက္တာသစ္သို ့ ခရစ္ယာန္ လမ္းညြန္
၃။ ခရစ္ယာန္အမွုေတာ္ေဆာင္မ်ားအတြက္ လမ္းညြန္
၄၊ ေရြးႏွုတ္ကယ္တင္ျခင္း ၾကိဳးနီ
၅။ သမၼာက်မ္းစာလာ ဥပေဒသမ်ား
၆။ သမၼာက်မ္းစာလာ ဆုေတာင္းပဌနာမ်ား
၇။ အေၾကာင္းအရာ အညြန္း 
 


အျပန္အလွန္ဖတ္ျခင္း က်မ္းခ်က္မ်ား

The End...